rubrikillustration_FAKTA_stor_nonude

Grundläggande principer och målsättningar

Samhällets smittskydd, som regleras i smittskyddslagen, skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Bestämmelserna i lagen kan alltid relateras till detta, som är det mest grundläggande ändamålet. Smittskyddsåtgärder ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Åtgärderna ska vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet. Restriktivitet mot att agera mot någons vilja: Åtgärder enligt SmL som den enskilde motsätter sig, får vidtas endast om inga andra möjligheter står till buds. Den som är verksam inom smittskyddet ska värna både om skydd för osmittad och om de som bär på en smittsam sjukdom. De viktigaste samhällsaktörerna är Socialstyrelsen (nationell samordningsmyndighet), Folkhälsomyndigheten (nationell expertmyndighet), smittskyddsläkaren (regionalt smittskyddsansvarig). För den enskilde är sannolikt den behandlande läkaren den viktigaste aktören. Också annan hälso- och sjukvårdspersonal kan få betydelse. Smittskyddsläkaren blir sällan relevant för den enskilde, men kan bli det bland annat i frågor om tvångsundersökning eller isolering. Tvångsundersökning/ isolering kan bara komma i fråga om den enskilde på något sätt bryter mot de skyldigheter och regler som denne uppmanats följa av behandlande läkare. I enstaka situationer kan också smittskyddsläkaren personligen ta över ett konkret smittspårningsärende från en behandlande läkare.

Sjukdomskategorier

Smittskyddslagen innefattar följande definition av ”smittsamma sjukdomar”: alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. Av de smittsamma sjukdomarna kategoriseras vissa som ”anmälningspliktiga”. Av de anmälningspliktiga sjukdomarna är det ett visst antal som dessutom är ”smittspårningspliktiga”. Det är i sin tur vissa av de smittspårningspliktiga sjukdomarna som är att kategorisera som ”allmänfarliga”, vilket här är den väsentligaste kategorin. Med allmänfarliga sjukdomar avses enligt lagen smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser. Exempel på en praktisk juridisk konsekvens av att en smittspårningspliktig sjukdom klassas som allmänfarlig, är att det är ett krav för att kunna tillgripa tvångsundersökning, isolering och för att den skyldige ska kunna bli tvungen att följa förhållningsregler. Två av de allmänfarliga sjukdomarna (SARS och smittkoppor) klassas dessutom som ”samhällsfarliga” sjukdomar, varmed menas allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. De STI som klassas som allmänfarliga sjukdomar och därför omfattas av smittspårningsplikt och andra regler enligt lagen är följande:

 • Gonorré
 • Hiv
 • Klamydia
 • Syfilis
 • (Hepatit A-C)

Följande STI är exempel på sådana som inte omfattas av lagens regler:

 • Herpes
 • Kondylom

Det finns även andra kategorier än ”allmänfarliga” sjukdomar enligt SmL. Dessa övriga kategorier utelämnas här.

Vad har då enskild rätt till enligt SmL?

Kostnadsfri testning, behandling m.m.

Enskild har rätt till kostnadsfri undersökning/testning, vård, behandling av allmänfarliga sjukdomar, och även till kostnadsfria läkemedel. Förutsättningen för kostnadsfrihet är att åtgärden/läkemedlen bedöms ”minska risken för smittspridning”

Anonym provtagning (hiv)

Enskild har rätt till anonym undersökning/testning, när det gäller hiv. Är hiv-testet negativt, behåller man anonymiteten. Är hiv-testet positivt, bryts rätten till anonymitet och läkaren har en skyldighet att fastställa identiteten – den enskilde är dock inte skyldig att samarbeta i detta.

Råd från läkaren, samt psykosocialt stöd

I situationen att en enskild har, eller misstänks ha, allmänfarlig sjukdom, så har den enskilde rätt att av läkaren få individuell utformade medicinska och praktiska råd om hur enskilde skall undvika att utsätta andra för smittorisk. I samma situation har den enskilde vid behov rätt till psykosocialt stöd för att hantera sin sjukdom, eller förändra sin livsföring – sådant stöd kan ges av behandlande läkare, men också av t.ex. kuratorer, psykologer eller psykoterapeuter.

Överklagande

Den enskilde har rätt att överklaga flera beslut enligt SmL, till exempel läkarens beslut om förhållningsregler eller domstolsbeslut om isolering.

Övriga rättigheter och skyldigheter

Andra rättigheter, som kan nämnas, även om de är mindre centrala är de följande: I vissa fall har en patient som bär på en allmänfarlig sjukdom rätt till smittbärarpenning, om man på grund av åtgärder enligt smittskyddslagen går miste om inkomst. Detta regleras i socialförsäkringsbalken. En enskild som isoleras har rätt att få en stödperson under isoleringen. Landstinget och smittskyddsläkaren ska se till att allmänheten har tillgång till information och råd som behövs för att skydda sig mot smitta som kan hota liv eller hälsa. Alla läkare, all hälso- och sjukvårdspersonal skall vara uppmärksamma på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidta åtgärder som skäligen kan krävas från smittskyddssynpunkt. Om en läkare misstänker att en patient bär på en allmänfarlig sjukdom, är läkaren skyldig att snabbt undersöka och testa patienten. Om en läkare upptäcker allmänfarlig sjukdom hos enskild, är läkaren skyldig att inleda smittspårning, genom att försöka få upplysningar från den enskilde om 1) vem/vad som kan ha överfört smittan, 2) andra personer som kan ha smittats. I samma situation, d.v.s. vid upptäckt av allmänfarlig sjukdom hos enskild, har läkaren också en skyldighet att erbjuda den vård och behandling som behövs för att minska risken för smittspridning. Detta är som sagt alltid gratis. Att man har rätt till vård/behandling, betyder inte att man har rätt till förtur. Man är inte skyldig att ta emot behandling och vård. (Det finns en princip som säger att man aldrig kan tvinga någon till behandling.) Däremot, om man vägrar, är läkaren skyldig att anmäla det till smittskyddsläkaren, så kan också detta, liksom att man inte följer förhållningsreglerna, vara skäl för isolering. (Se nedan) Om läkare genom upplysningar inom smittspårning får misstanke om att andra kan ha smittats, är läkaren skyldig att se till att dessa underrättas om det och uppmanas söka läkare. Både vid misstanke om och upptäckt av allmänfarlig sjukdom hos enskild, är läkaren skyldig, dels som nämnts tidigare, att ge medicinska och praktiska råd, men är också skyldig att besluta om individuellt utformade förhållningsregler som den enskilde i sin tur är skyldig att följa. Vissa situationer är läkaren skyldig att anmäla till smittskyddsläkaren:

 • direkt vid misstanke/konstaterande av fall av allmänfarlig sjukdom. (i detta fall ska den enskilde hållas anonym i anmälan genom att namn och delar av personnumret utelämnas, när det handlar om gonorré, hiv, klamydia och syfilis – inte när det gäller någon annan sjukdom, det gäller m.a.o. inte hepatiter)
 • enskild har underrättats om misstanke om att den enskilde kan ha smittats av allmänfarlig sjukdom, men låter sig inte ”utan dröjsmål” undersökas av läkare.
 • läkaren misstänker eller får veta att enskild inte följer, eller inte kommer att följa, förhållningsregler som denne fått.
 • läkaren får veta eller misstänker att enskild med allmänfarlig sjukdom inte följer erbjuden medicinsk behandling, att det innebär en smittrisk för andra människor, och läkaren inte bedömer att den enskilde heller i fortsättningen kommer följa behandlingen.
 • läkaren får veta eller misstänker att enskild med allmänfarlig sjukdom inte informerat en närstående om sjukdomen, och läkaren bedömer att den närstående löper påtaglig risk att smittas; i det här fallet har sedan i sin tur smittskyddsläkaren en skyldighet att, om denne gör samma bedömning, att underrätta den närstående om smittrisken och hur den kan förebyggas.
 • läkaren bedömer sig inte kunna fullgöra smittspårningen; i det här fallet kan ärendet då övertas av smittskyddsläkaren personligen, eller lämnas över till annan läkare.
 • läkaren lyckas inte omgående nå en person med underrättelse om misstanke om allmänfarlig sjukdom.

Flera av situationerna ovan, om läkares skyldighet att anmäla till smittskyddsläkaren, hänger samman med att den enskilde på ett eller annat sätt bryter mot, eller nonchalerar läkarens uppmaningar och direktiv. Det finns inga straff i SmL för sådant beteende, däremot riskerar den enskilde, när anmälan till smittskyddsläkaren skett, att utsättas för tvångsundersökning eller isolering, om detta bedöms behövligt (se nedan).Enskilds skyldigheter Allmänna skyldigheter vid smittsamma sjukdomar (d.v.s. inte bara allmänfarliga) Alla individer har ett ansvar att så långs möjligt vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda både sig själva och andra mot risk att utsättas för risk att smittas av smittsamma sjukdomar.

Informationsplikt

Om en person vet sig bära på en allmänfarlig sjukdom, är personen skyldig att lämna information om smittan till andra människor som personen kan komma i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma. När en beaktansvärd risk föreligger beror på situationen och på sjukdomens smittvägar. Kunskap om det skall den enskilde få genom de medicinska och praktiska råd behandlande läkare ger patienten och genom förhållningsregler. Lagen säger inte någonting om vad ”beaktansvärd risk” innebär i konkreta situationer. Det ges alltså ingen ledning i lagen om vilka sexuella praktiker som för olika STI:s utgör en ”beaktansvärd risk” för överföring. MmL:s förarbeten säger dock att om informationsplikt ska föreligga ska smittrisken vara reell och inte alltför obetydlig. Denna risk är inte upp till den enskilde att bedöma; det görs i stället av behandlande läkare i förhållningsreglerna. Vid STI skall ”sexualpartner” alltid informeras.

Testningsplikt

Enskild som vet eller har anledning tro sig bära på en allmänfarlig sjukdom (hiv, klamydia…) är skyldig att utan dröjsmål söka läkare, och låta läkaren göra undersökningar, ta prover som behövs för att konstatera om smittsamhet (det är smittsamheten som är det väsentliga) föreligger. Som enskild uppfyller man plikten genom att söka läkare och redogöra för varför man vet/tror att man har en allmänfarlig sjukdom. Det är sedan läkaren som avgör om testning behövs för att minska risken för smittspridning – och testning skall i så fall alltid vara gratis (se ovan under rubriken ”Kostnadsfri testning, behandling, m.m.”). Gör läkaren bedömningen att testning inte behövs, så kan den enskilde inte kräva gratis testning. Skyldighet att lämna upplysningar vid smittspårning Vid smittspårning är den enskilde skyldig att lämna de upplysningar som denne förmår lämna.

Skyldighet att följa förhållningsregler

Behandlande läkare skall besluta om individuellt utformade förhållningsregler för den som bär på, eller misstänks bära på allmänfarlig sjukdom. Förhållningsreglerna får endast avse vissa i lagen uttryckligen angivna områden. Den enskilde skall få reglerna skriftligt så snart som möjligt. Den enskilde är sedan skyldig att följa förhållningsreglerna. Som tidigare nämnts, kan den enskilde överklaga förhållningsreglerna till smittskyddsläkaren. Det finns som sagt inget straff för att bryta mot reglerna, däremot kan det vara grund för isolering. Enligt SmL:s förarbeten föreligger i fråga om STI ”skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta beteende som begränsar risken för smittspridning, t.ex. använda kondom vid samlag.”.

Ingripanden och sanktioner mot enskild

Tvångsundersökning

Om en enskild 1) med fog kan misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom, och dessutom 2) motsätter sig den undersökning som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger, så har smittskyddsläkaren möjlighet ansöka om tvångsundersökning hos förvaltningsrätten. Om det därtill föreligger påtaglig risk för att andra människor kan smittas, kan sådant beslut meddelas. Om smittskyddsläkaren begär det skall polismyndigheten lämna biträde för att genomföra tvångsundersökning.

Isolering

Om en enskild har en allmänfarlig sjukdom, och: 1) A) det av omständigheterna klart framgår att denne inte är beredd eller i stånd att frivilligt underkasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga eller så långt som möjligt minska risken för smittspridning, eller B) det finns grundad anledning anta att enskilde inte följer de förhållningsregler som beslutats, och 2) det finns påtaglig risk för att andra människor kan smittas … så finns grund för isolering. Beslutas av förvaltningsrätten, på ansökan av smittskyddsläkaren. Tillfällig isolering kan beslutas av smittskyddsläkare vid bärande eller misstänkt bärande på allmänfarlig sjukdom (hiv, klamydia…) och personen utsätter annan för omedelbar risk att smittas. Inom fyra dagar skall beslutet underställas förvaltningsrätten, och tillfällig isolering får totalt bestå högst i två veckor. Isolering får bestå i max 3 månader. Förvaltningsrätten kan efter ansökan av smittskyddsläkaren besluta om fortsatt isolering för max 6 månader åt gången. Med den isolerades behov som intresse skall smittskyddsläkaren underrätta ansvarigt landsting/kommun, och dessa aktörer ska samråda sinsemellan. Smittskyddsläkaren är skyldig att alltid utan dröjsmål pröva saken om den isolerade begär att isoleringen skall upphöra. Finns inte längre skäl för isolering skall smittskyddsläkaren omedelbart besluta att isoleringen skall upphöra. Denna fråga om isolerings upphörande skall övervägas fortlöpande.

Kriminalisering enligt brottsbalken

Det finns ingen straffbestämmelse i smittskyddslagen, i något som helst avseende. Under vissa omständigheter kan man dock dömas för brott enligt brottsbalken, om man genom sex överför eller riskerar överföra hiv till en annan person. Den straffrättsliga bedömningen ska dock göras självständigt, oberoende av reglerna i SmL. Brott mot förhållningsreglerna enligt SmL kan vara en faktor som spelar in när man bedömer någons straffrättsliga skuld, men att bryta mot förhållningsreglerna är inte kriminaliserat i sig självt. Om man bedöms ha haft uppsåt[1] till att överföra hiv, döms man, beroende på om hiv faktiskt överförts eller inte, för grov misshandel alternativt försök till grov misshandel. Om man bedöms ha saknat uppsåt, men p.g.a. oaktsamhet överfört hiv till annan, döms man för vållande till kroppsskada eller sjukdom. Om man varken överfört hiv eller haft uppsåt till detta, men ändå av grov oaktsamhet anses ha utsatt annan för konkret fara för hiv-överföring, så kan man dömas för framkallande av fara för annan. Beroende på om hiv faktiskt överförts, och om man anses ha agerat med uppsåt eller (grov) oaktsamhet kan brottsrubriceringarna variera, främst mellan grov misshandel, försök till grov misshandel, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan.


[1] För att anses ha uppsåt krävs inte att man haft avsikt att överföra hiv. Det räcker att man varit likgiltig inför förverkligandet av risken för hiv-överföring. Förenklat uttryckt räcker det alltså att hiv-överföring i sig inte var ett tillräckligt skäl för att avstå från att utsätta en annan för risken.

Sexperterna Rekommenderar

Populära kategorier

 rubrikillustration_SEX_liten_225x225

SKÖNARE SEX  Är du inne på kärleksfulla trekanter, tillfälliga kontakter eller att bara bli en bättre älskare? Klicka du här så hittar du massor av tips vad du kan göra med händerna och rumpan… Läs mer här!

 popular_categories_kropp_ny_225x225

DIN KROPP  För vissa sitter njutningen i en viss kroppsdel, andra har förmågan att känna sexuell stimulans i hela kroppen. Klicka här och läs mer om dina kropp och erogena zoner.

 rubrikillustration_TESTNING_liten_225x225

TESTNING & PEP  Testar du dig var sjätte eller var tolfte månad? Det finns massor av anledningar till att testa sig, vissa gör det regelbundet, andra gör det när de känner oro efter att ha haft oskyddat sex. Läs mer om här.

 rubrikillustration_RELATION_liten_225x225

FLIRT & KÄRLEK  Oavsett om du letar efter Mr Right eller Mr Right Now kan dejtingdjungeln vara lite svår att hitta i. Hur flörtar man? Hur får man en relation att behålla sin glöd? Klicka här och läs mer.

 rubrikillustration_FAKTA_liten_225x225

FAKTA  Under den här rubriken finns det faktafyllda artiklar om könssjukdomar, alkohol/ droger och om smittskyddslagen. Här hittar du också Sexperternas Frågelåda!

 

SKÖNARE SEX /
Analsex

Många tycker att analsex är det skönaste som finns, andra undviker det helst. Den som sätter på kallas ibland för top eller aktiv och den som blir påsatt kallas ibland för bottom eller passiv. Vissa är det ena eller andra medan andra växlar beroende på humör eller beroende på vilken kemi som uppstår vid sexet. Här kan du läsa lite om hur man har skönare analsex och säkrare analsex. Se det vi skriver som tips snarare än sanningen, njutningen är väldigt individuell. Det går inte alltid att bara trycka in en penis eller dildo i en rumpa, starta försiktigt med fingrar, tunga eller kanske en buttplug. Analöppningens inre ringmuskel går inte att kontrollera och kniper ofta lite när något förs in. Testa att trycka ett finger mot öppningen tills du känner att muskeln slappnar av. Eftersom analen saknar naturligt glid kan detta vara ett bra tillfälle att smörja upp den ordentligt med vatten- eller silikonbaserat glidmedel. Tänk på att kommunicera med den du knullar med. Det betyder inte att ni ska snacka er igenom sexet – men var lyhörd för upphetsade stön eller signaler på att det inte är skönt. En del föredrar mjuka, långsamma rörelser medan andra går igång på att sätta på hårt och djupt. Det viktiga är att ni är överens och njuter. Att känna sig uppfylld av en penis eller dildo är något många gillar. Exakt hur man har analsex får man själv känna efter. Kanske vill du eller personen du har sex med med bli omhändertagen liggandes på magen, ansiktet […]
 

SKÖNARE SEX /
Konsten att suga

  Har du någon gång undrat om den du suger av tycker du gör det bra? Då kan vi lugna dig med att de flesta människor med penis älskar oralsex. Går du ner på någon är personen i himlen, punkt. Men oavsett om du är rutinerad eller nybörjare är det alltid kul när man kan överträffa förväntningarna.  Så varför inte ge personen en upplevelse som tar den till en plats långt bortom vad den kunnat drömma om. Gör upplevelsen lite roligare för både dig och den du suger av genom att plocka upp några enkla tips från den här texten som beskriver olika sätt att använda dina händer, tungan, läpparna och otroligt nog även tänderna. Tipsen vi beskriver här är självklart också användbara om personen du vill gå ned på använder en sugvänlig dildo! För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att man tycker om det man gör. Meningen är att det ska vara en skön upplevelse för alla inblandade. Gör därför inget som du inte är bekväm med och lyssna till personen du suger av så kommer personens ord, läten, andning och kroppsspråk att avslöja vad din partner gillar bäst. Det gäller även dig som blir avsugen, såvida du inte bara ligger behagligt tillbakalutad och får en skön behandling. Se om det finns något du kan göra för att göra upplevelsen ännu skönare för den som suger. Kanske kan du leka med personens bröstvårtor, smekningar eller ett fast nackgrepp för lite tuffare tag? Det är bra att komma ihåg att […]
 

SKÖNARE SEX /
Konsten att slicka

Det är få saker som kan vara så härligt som att ge någon en rejäl orgasm. Hur man gillar att slicka eller bli slickad är väldigt individuellt. Det är därför svårt att säga exakt vad som är bra fittslickning. Man får helt enkelt pröva sig fram. Ett tips är att lyssna på personen du slickar. Stön, andning och kroppsspråk brukar indikera om det du gör är skönt. Det gäller även för den som blir slickad att på olika sätt visa för personen som slickar vad man tycker är skönt. Testa och se vilken reaktion du får om du smeker brösten eller tar ett fast tag om nacken, kanske förstärker det njutningskänslan. I vissa positioner kan du till och med nå personens kön med handen och smeka den samtidigt, om du inte bara ligger skönt tillbakalutat och njuter av en fantastisk fittbehandling.För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att man tycker om det man gör. Meningen är att det ska vara en skön upplevelse för er båda. Gör därför inget som du inte känner dig bekväm med. Detsamma gäller även för personen som blir slickad. Ord är viktiga när det kommer till att bekräfta en persons könsidentitet, känner du dig osäker på vad du ska kalla till exempel en transkilles kön; fråga!UppvärmningIbland är rätt på sexigt, hett och spontant. Andra gånger kan uppvärmning med smek och förväntan vara något av det mest upphetsande som finns. Testa att inte gå rätt på. Smek, slicka och bit på personens hela kropp och vandra neråt magen […]
 

DIN KROPP /
Allmänt

Kroppen är en spännande del av oss själva som är viktig för bland annat njutning, upphetsning och kärlek. Kroppen och våra upplevelser av vad som är skönt skiljer sig åt från person till person, trots att vi på ytan kan se ut att vara ganska lika varandra. Oavsett hur just din kropp ser ut och fungerar så har du rätt att känna dig värdefull och själv bestämma över din kropp. Att lära känna sin egen kropp är en bra grund för att kunna ha det skönt – på egen hand eller tillsammans med andra. Här kan du läsa om kroppen och lite om hur vi fungerar när det kommer till sex och njutning. Känn dig fri att prova dig fram och passa på att ha det skönt på vägen!
 

DIN KROPP /
Hjärnan

Hjärnan är vårt viktigaste kroppsorgan när det gäller sex och njutning. Här styrs våra känslor och upplevelser, men även mer fysiska reaktioner i samband med upphetsning och attraktion. När man blir sexuellt upphetsad aktiveras hjärnans lustcentrum och det som man brukar kalla för hjärnans belöningssystem. Bland annat så ökar utsöndringen av dopamin och endorfin i hjärnan och vi får en skön känsla av välbefinnande. Hjärnan sätter också igång massor av reaktioner runt om i kroppen, vi får till exempel ett ökat blodflöde och blir känsligare för beröring och andra sinnesintryck. Känsel, syn, lukt, smak och hörsel bearbetas i hjärnan och är ofta viktiga delar i lust och kåthet. Sexuell upphetsning kan starta igång genom ren tankekraft, till exempel när du fantiserar om något som gör dig kåt. Ibland kan det till och med vara svårt att hålla kåtheten borta trots att den kanske dyker upp opassande. Andra gånger önskar man att man kunde bli sexuellt upphetsad när det tycks stå alldeles stilla i hjärnan. Om man upplever sexuella problem som till exempel nedsatt lust, erektionssvårigheter eller brist på lubrikation så har hjärnan ofta en viktig del i arbetet med att förändra situationen till det bättre. Detsamma gäller om man har problem i relation till sig själv eller andra som påverkar sexlivet negativt. Hur du mår rent allmänt, både psykiskt och fysiskt, påverkar också din förmåga att känna lust och kåthet. Att man inte vill ha sex behöver dock inte vara ett tecken på att man mår dåligt – sexlust kan variera i perioder och är […]
 

DIN KROPP /
Erogena zoner

När man pratar om sexuellt känsliga delar av kroppen (erogena zoner) nämns ofta penis, vagina och rumpan som självklara exempel. Dessa kan du läsa mer om längre ner på sidan, men först: Låt oss inte glömma bort att det finns betydligt fler delar av kroppen som kan vara fantastiska när det kommer till kåthet och njutning! Hur känslig en viss del av kroppen är beror delvis på känselkropparna i kroppsdelen – ju fler känselkroppar, desto känsligare upplevs ofta kroppsdelen. Känselkroppar och nerv-ändar som registrerar olika sorters känselintryck finns främst i huden och det är också på utsidan av kroppen som vi hittar de största, åtminstone till ytan, känsliga områdena. Som vi skrivit innan bearbetas känselintryck i hjärnan och blir ofta en viktig del i lust och kåthet. Känselintryck från vissa kroppsdelar påverkar hjärnans lustcentrum mer än andra, till exempel från penis och vagina. Förutom fysisk beröring behövs det oftast också en hel del psykisk stimulering för att man ska bli sexuellt upphetsad eller tycka att det är skönt på det där speciella sättet. Utifrån vad du tänder på och vilken situation du befinner dig i så kan du reagera väldigt olika på beröring från gång till gång. Ett intressant exempel är våra fingrar, där fingertopparna är fulla av känselkroppar och nerver och kan upplevas som skönt känsliga men ändå inte gör oss upphetsade när vi använder våra händer hela dagarna. Det kan vara bra att tänka på att delar av kroppen som är fantastiska för just din njutning kan vara helt ointressanta hos någon annan […]
 

TESTNING & PEP /
Inledning

Sex är bra för kroppen, endorfiner frigörs och njutning skapar avslappning. Sex är fyllt av härliga känslor av lust och kåthet. Hur vi väljer att ha sex är upp till oss själva, och med kondom får du bättre koll på din hälsa. Rätt använd gör kondomen att hiv inte överförs. Kondomen är också det absolut bästa skyddet mot könssjukdomar, även om den inte är hundraprocentig. Även om du alltid använder kondomer så kan det vara bra att testa dig för könssjukdomar. Det finns olika könssjukdomar och de kan påverka dig på olika sätt. Obehandlade könssjukdomar påverkar kroppen negativt, ibland utan att det märks. Har du en könssjukdom ökar det även mottagligheten för andra könssjukdomar och hiv. Därför kan det vara bra att du testar dig regelbundet även om du inte har några tecken på en infektion, symptom alltså. Genom att testa dig tar du kontroll över din egen hälsa.
 

TESTNING & PEP /
Varför ska jag testa mig?

Säkrare sex innebär att man medvetet försöker minimera riskerna för överföring av könssjukdomar. En bra början är att ha koll på sin egen hälsa. Vet man om man bär på en könssjukdom kan man ju faktiskt göra något åt det – till exempel få behandling, men också för att undvika att föra något vidare. Många könssjukdomar saknar synliga symptom, det vill säga att många inte märker att de bär på en, men kan ändå vara dåligt för din hälsa och föras vidare till andra. De flesta infektioner går att bota och är lätta att behandla om man upptäcker dem i tid. Obehandlade könssjukdomar ökar dessutom mottagligheten för hiv. Dessutom kan man även minska sin egen oro. Känner du dig orolig eller bara vill ha koll, gå och testa dig! Alla har en hivstatus, men långt ifrån alla är säkra på vad den är, om man bär på hiv eller inte. Det enda sättet att ta kontroll och slippa osäkerheten är att testa sig. Det finns många fördelar med att ha den kontrollen, allt från att slippa osäkerhet för en själv och sexuella partners till att kunna sätta in effektiv behandling vid rätt tidpunkt om det visar sig att man bär på hivviruset. Många som får hiv idag får det från någon som inte själva vet att de har hiv. Vid testtillfället har du även ett utmärkt tillfälle att prata med en kunnig rådgivare om alla dina funderingar kring sex och säkrare sex. Ta den chansen och få personliga råd om din sexualhälsa! Idag erbjuder flera […]
 

TESTNING & PEP /
Var testar jag mig?

När du har bestämt dig för att du vill gå och testa dig för sexuellt överförbara infektioner kan det vara bra att veta var du kan göra det. I den här artikeln kan du läsa om var du kan testa dig i Stockholm. Bor du i Göteborg kan du klicka här och läsa mer.  I Stockholmsområdet finns en rad mottagningar och ungdomsmottagningar som du kan gå till för att testa dig. De flesta mottagningar erbjuder även möjlighet att prata om testning och andra funderingar kring sexuellt överförbara infektioner. Du har rätt till att testa dig gratis och få kostnadsfri behandling för de könssjukdomar som omfattas av Smittskyddslagen. Detta gäller gonorré, hepatiter, hiv, klamydia och syfilis och hepatiter. Sexperterna drar bokstavligen ned byxorna varje år för att testa vilka mottagningar i Stockholm som vi känner oss trygga med att rekommendera. Det finns självklart fler bra mottagningar men dessa har en Guldstjärna i vår bok. Och ett diplom i sitt väntrum. När det gäller HPV (humant papillomavirus) och kondylom blir kvinnor över 23 år kallade till cellprovskontroller var tredje år. Man blir kallad och ska gå även om man inte haft sex. Viruset testas på gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar. Idag finns ett vaccin mot HPV och kondylom som ges till unga kvinnor. Nedan hittar du adress och telefonnummer till olika mottagningar i Stockholmsområdet. Tänk på att du i regel bör boka in en tid i förväg innan du går och testar dig. Venhälsan är ett av undantagen – de har drop-in-tider. Venhälsan (NY ADRESS [Karta] Venhälsan är en klinik […]
 

FLIRT & KÄRLEK /
Allmänt

När log du flörtigt mot någon senast? De allra flesta gillar nog att få och ge uppskattning, oavsett om det handlar om en lång blick på stan, ett svettigt hångel på dansgolvet, frukost på sängen eller kanske en skön komplimang på nätet. Ibland passerar ögonblicket snabbt förbi, andra gånger leder det vidare till mycket mer. Det är ofta svårt att förutsäga hur du matchar tillsammans med någon förrän ni provat. Personen du spanar in varje morgon på T-banan kan vara betydligt tristare än du föreställt dig när ni väl börjar prata med varandra. Å andra sidan kanske ditt fem-i-tre-ragg från i lördags visar sig vara ditt livs stora kärlek. Så länge du följer din magkänsla har du oftast mer att vinna än förlora på att våga chansa!
 

FLIRT & KÄRLEK /
Flirt

Så hur flörtar man då? En bra början brukar vara att försöka känna in sammanhanget och den eller de du är intresserad av. Exakt hur du sedan väljer att fortsätta beror förmodligen på hur du är som person, så koppla på din charm och våga försöka! Blickar kan säga otroligt mycket, samtidigt som de ibland kan vara svåra att tolka. Att försöka få ögonkontakt är ofta ett bra och ganska odramatiskt sätt att göra en person uppmärksam på att du är intresserad. Ögonkontakt ställer inga större krav på motprestation men kan samtidigt säga en hel del om personen är öppen för förslag eller inte, kanske särskilt för oss som inte är straighta. Ett vanligt misstag är att stirra lite för hårt, så försök gärna lägga in ett leende, lite extra sug eller uppskattning i blicken så att personen du flörtar med slipper undra om du är hatisk eller intresserad. Får du en gillande, nyfiken eller bara allmänt skön blick tillbaka så är det antagligen värt chansen att flörta vidare om du vill. En tyst flört kan vara väl så skön som en pratsam, men vill ni ta reda på mer och lära känna varandra bättre så är det så klart bra om ni får tillfälle att byta ett par ord eller mer. Oftast tjänar du på att inte snärja in dig i konstlade raggningsrepliker eller slitna klichéer utan istället försöka vara dig själv. Den perfekta öppningsrepliken finns förmodligen inte, så känn dig fri att börja prata om det som känns ok i stunden. Ett enkelt […]
 

FLIRT & KÄRLEK /
Web- och mobilflirt

Qruiser, GayRomeo, Dudesnude, Grindr och Scruff är bara några exempel på communities och mobilappar som ger killar som gillar killar möjlighet att kolla in varandra och få kontakt. Gemensamt för de flesta är att du som användare kan skapa din egen profil med bild, personlig info och presentation av dig själv, för att sen kunna kolla runt och chatta med andra användare. Ofta finns en platsfunktion som hjälper dig att hitta andra användare i närheten av dig själv eller i ett visst geografiskt område. Med hjälp av sökfunktioner, urvalskriterier och klubbar kan du hitta användare som matchar dig själv och det du söker. Vissa användare är ute efter ragg och sex, medan andra söker vänskap, flört och romantik. Du väljer så klart själv vad du vill dela med dig av när det kommer till personlig info, bilder, filmer, vad du söker med mera. En del väljer att ha en öppen profil där det klart och tydligt framgår vem man är, andra föredrar en mer anonym profil med möjlighet att själv bestämma vem som ska få ta del av personliga grejer. Nätet erbjuder möjlighet att uttrycka valda delar av sig själv, även delar som ligger närmare fantasi än verklighet. Samtidigt upplever många att det är lättare att vara öppen på nätet än vad man annars brukar vara när det gäller t.ex. relationsstatus, hivstatus eller vad man gillar i sexväg. Om du bestämmer dig för att träffa någon IRL tjänar du på att ha presenterat dig själv på ett sätt som du faktiskt kan leva upp till […]
 

FAKTA /
Sexperternas Frågelåda

Oavsett om du har frågor gällande klamydia eller vill veta hur man ger den ultimata avsugningen kan du höra av dig till Sexperternas Frågelåda. Alla som skriver till oss får ett personligt svar inom några dagar. Inga frågor och svar kommer att publiceras på hemsidan, så det är bara du och vi som kommer kunna läsa vad som skrivs. Vi som svarar är utbildade volontärer inom RFSL Stockholm. Maila oss på sexperterna.org eller gå in på facebook.com/sexperterna och maila oss där. 
 

FAKTA /
We Are The Sexperts

We are the Sexperts is a manual from RFSL Stockholm on how to use on-line MSM communities to promote sexual health and condom use. The method described is currently used on Swedish gay community Qruiser.com, Facebook and gay dating app Grindr. For the latest updates on methodology and statistics, please contact sexperterna@rfsl.se. Feel free to use any part of the manual but please state the source. WeAreTheSexperts.pdf
 

FAKTA /
PrEP

Pre-expositionsprofylax (PrEP) innebär att man som hivnegativ kan förebygga att få hiv genom att dagligen ta läkemedlet Truvada. Truvada som PrEP är godkänt i Sverige sedan sommaren 2016 och kostnaden täcks av högkostnadsskydd, det vill säga att den totala kostnaden för dina receptbelagda läkemedel inte överstiger 2 200 kronor per 12 månader. Skyddet mot hiv är mycket högt men inte 100 %. För att skyddet ska vara högt så måste man ta Truvada varje dag. Ju fler tabletter som man missar att ta, desto sämre skydd. Det finns kortsiktiga och långsiktiga negativa bieffekter av PrEP. Det är något att ta ställning till om det är värt att ta PrEP eller inte. PrEP skyddar inte mot könssjukdomar såsom klamydia, gonorré syfilis. Vill du minska risken för dessa måste du använda kondom.Det finns inga färdiga riktlinjer i Sverige gällande vilka uppföljningar som man bör göra. Vanligt utomlands är att man regelbundet kollar lever- och njurvärden men också gör regelbundna hivtester och tester gällande könssjukdomar. Kunskapen om PrEP bland läkare är låg och idag finns inga PrEP-program att tillgå. Läkare får formellt skriva ut PrEP till dig men kostnaden för läkemedel plus uppföljningar är hög vilket gör att mottagningar inte har råd att göra det. Det finns i dagsläget (mars 2017) ingen extra finansiering på varken nationell eller lokal nivå för att sätta igång PrEP-projekt. Glöm inte att kräva relevanta uppföljningar, de är för att vara säker på att din kropp tål medicineringen.